Vedtægter for Brødeskov Lokalråd

1. Navn

Foreningens navn er Brødeskov Lokalråd.

2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er Brødeskov området; dvs. Nørre Herlev Sogn samt området syd for Overdrevsvejen, om­fattende landsbyerne Ny Hammersholt, Lille Sverige, Hammersholt, Store He­stehave, Nørre Herlev og Freerslev samt de mellemliggende landområder.

3. Formål

Foreningens formål er at:

 • understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem om­rådets beboere, områdets foreninger, institutioner, virksomheder og Hillerød kommune ved at være i dialog med alle parter
 • koordinere og eventuelt deltage i lokale aktiviteter i området
 • følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare og udvikle dette som et levende lokalsamfund
 • medvirke til bæredygtig udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter
 • repræsentere det samlede område over for politikere og myndigheder for at få indflydelse på beslutninger, der vedrører området og dets beboere
 • sikre grundlaget for udgivelse af en lokal avis samt hjemmeside med informationer af fælles inter­esse

4. Repræsentation

Alle borgere, der er bosiddende i området, er automatisk repræsenteret af Brødeskov Lokalråd.

5. Medlemskab 

Som medlemmer optages husstande med hjemsted i foreningens område. Én betalende husstand betragtes som ét medlem og har dermed én stemme på foreningens generalforsamling.

6. Økonomi 

Foreningens økonomi baseres på medlemskontingent samt frivillige bidrag fra områdets borgere og foreninger. Foreninger, der ønsker at benytte Brødeskov Borgeravis til omtale af aktiviteter, skal bidrage til avisens økonomi via et støttebidrag. Minimum bidraget fastsættes af generalforsamlingen. Foreninger i området, som ikke har nogen indtægter, kan fritages for kravet om støttebidrag, og stadig benytte Brødeskov Borgeravis til omtale af aktiviteter.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 - 9 bestyrelsesmedlemmer, valgt af og blandt foreningens myndige medlemmer/støttemedlemmer på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan altid supplere sig selv op til 9 medlemmer. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at foreningens formål bliver efterlevet.

Hvis et bestyrelsesmedlem afgår, indtræder suppleanten i den samme valgperiode som det afgåede bestyrelses­medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger årligt, efter generalforsamlingen, sin formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Forslag afgøres ved simpelt flertal.

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden og et be­styrelsesmed­lem i forening.

Økonomisk tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening, idet kassereren dog selvstændigt tegner foreningens bankkonti.

Der skrives beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne og disse offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan rekvireres hos et medlem af bestyrelsen.

8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til medlemmerne igennem foreningens lokale avis eller gennem lokal­pressen med mindst 14 dages varsel.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og hvert medlem har 1 stemme. Et støttemedlem har ingen stemmeret.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog kan dirigenten eller et medlem af forsamlingen forlange skriftlig afstemning.

Ændringer i vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling, dersom mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.

Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for to år ad gangen.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for den forudgående periode.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forudgående regnskabsår til god­kendel­se.
 4. Forelæggelse af forslag til budget og størrelse af medlemskontingent for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsesformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (vælges normalt for 2 år).
 7. Valg af op til 2 suppleanter (vælges for 1 år)
 8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
 9. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
 10. Eventuelt.

Der skrives referat af generalforsamlingen, hvoraf de foretagne valg og vedtagelser skal fremgå og disse offentliggøres på foreningens hjemmeside og kan rekvireres hos et medlem af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen kræver det, eller mindst 25 medlemmer indsender skriftlig begæring herom med skriftlig motiveret dagsorden. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.

9. Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af samtlige for­eningens medlemmer stemmer herfor.

Hvis opløsningen ikke kan vedtages på denne generalforsamling, kan den vedtages på en ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger senere med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Ved opløsning overgår foreningens eventuelle midler til beslægtede formål i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings afgørelse.

 

Således vedtaget på Brødeskov Lokalråds generalforsamling Tirsdag den 24. marts 2015.